Learn English!

For speakers of Russian

Previous Entry Share Next Entry
(no subject)
lboris_71 wrote in ru_learnenglish
  по э а лйс  та     им е  йт е теп ени   ине обижайтесь  нам ен  я    .                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                у  а т  ч и н со н а      англ ий с   к    и  й   я  з ы к   не   обьяснеа  и ли   пр   пущ е н а к  каму ли  ц у т  н  о сит  ь ся м е с т о и м е ни е   it

th e ca t  

th e do g  -  h e sh  e   o r it

(                           t h  e c ros p o  s t  in  lj )

                                                        
 я   з а  ра н  ее    благодарен  за дброе от  н ош ен и е иответ,

  • 1
It - если об каком-то неизвестном, малоинтересном животном. He or she - если о своем или хорошо знакомом животном. Если называют животное по имени - всегда говорят he/she.

  • 1
?

Log in